ŠTATÚT VERNOSTNEJ AKCIE

organizátora Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. pod názvom

Pilsner Urquell odmeňuje,

ďalej len „Štatút“.

1. Organizátor vernostnej Akcie

Vernostnú akciu pod názvom Pilsner Urquell odmeňuje (ďalej ako „Akcia“) organizuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. (ďalej tiež len ako „Organizátor“ alebo „Spoločnosť“)

Organizátor Akcie organizuje túto akciu za účelom odmenenia svojich zákazníkov za ich vernosť. Organizátor vydáva tento Štatút, ktorý stanovuje kompletné oficiálne pravidlá Akcie. Organizátor je zároveň na účely ochrany osobných údajov prevádzkovateľom - informačného systému Akcie „Pilsner Urquell odmeňuje“, ďalej len „IS Akcie“.

 

2. Spoluorganizátor Akcie

Spoluorganizátorom Akcie je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A. 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Spoluorganizátor“), ktorá prevádzkuje vlastný vernostný program TESCO ClubCard. Akcia je určená členom vernostného programu TESCO ClubCard a prebieha vo všetkých prevádzkach obchodnej siete Spoluorganizátora v Slovenskej republike.

 

3. Realizátor Akcie

Realizátorom Akcie je spoločnosť EMOTION, s.r.o., Betliarska 8/A, 851 01, Bratislava, IČO 357 321 05, DIČ 2020228826. Realizátor Akcie zabezpečuje technický a faktický priebeh Akcie a spolupracuje s Organizátorom a Spoluorganizátorom pri jej realizácii.

 

4. Trvanie Akcie

Akcia bude prebiehať v termíne od 1.7.2018 do 30.11.2018, resp. do vyčerpania všetkých darčekov, uvedených v bode 6.4. tohto Štatútu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

5. Podmienky účasti v Akcii

5.1. Do Akcie sa môže zapojiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je zároveň členom vernostného programu Spoluorganizátora TESCO ClubCard a držiteľom karty ClubCard.

5.2. Podmienkou účasti na Akcii je registrácia na webovej stránke Akcie na URL: www.prazdrojodmena.sk (ďalej len „webstránka“) a akceptácia pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Po splnení týchto podmienok sa stane zákazník účastníkom Akcie.

5.3. Na jednu TESCO Clubcard s jedinečným kódom môže byť registrovaný len jeden účastník Akcie.

5.4. Registrácia účastníka Akcie na webstránke sa realizuje vyplnením registračného formulára obsahujúcom nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko účastníka
 2. číslo platnej TESCO CLUBCARD
 3. úplná adresa na doručenie darčekov (bydlisko v rámci SR kde sa účastník zdržiava, nemusí byť trvalé)
 4. email adresa ako prihlasovací údaj do osobného konta
 5. číslo mobilného telefónu (vyžaduje sa kvôli kontaktovaniu kuriérom pre doručenie odmeny)
 6. čestné prehlásenie, že osoba dovŕšila 18 rokov veku ku dňu začatia Akcie /0x.0x.2018/ a je spôsobilá na právne úkony, že si pravidlá prečítala a, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí.

 

6. Pravidlá Akcie a odmeňovania verných zákazníkov

6.1. Počas trvania Akcie budú registrovanému účastníkovi za nákup produktov značky Pilsner Urquell v obaloch : a) 0,5l plechovka 12%,  b) 0,5l fľaša 12%, c) 5l sud 12%,  d)  0,75l plechovka  evidovanému cez TESCO CLUBCARD pripísané body v Akcii na ich osobné bodové konto. Body budú prideľované v pomere 1:1 k nákupnej cene produktov s DPH uvedených vyššie (Pilsner Urquell), body sa vyjadrujú číslom s dvomi desatinnými miestami.

S cieľom podporiť maoobchodný predaj priamo spotrebiteľovi sú z Akcie vylúčené nákupy presahujúce bežný spotrebiteľský nákup. Z Akcie sú vylúčené jednorázové nákupy obsahujúce väčšie množstvo tovaru, podľa počtu spotrebiteľských balení:

 • ak nákup obsahuje viac ako 60 ks Pilsner Urquell fľaša,
 • ak nákup obsahuje viac ako 72 ks Pilsner Urquell plechovka,
 • ak nákup obsahuje viac ako 72 ks Pilsner Urquell kombinácia balení fľaša – plechovka.

6.2. Hodnota osobného bodového konta sa pripisuje raz týždenne za nákupy účastníka realizované v predchádzajúcom týždni, pričom o najbližšom dátume pripísania bodov bude účastník informovaný na webstránke po jej prihlásení.

6.3. Účastník si má možnosť za svoje získané body na webstránke vybrať odmeny uvedené v nasledujúcom bode.

6.4. Odmeny podľa získaného počtu bodov a vlastného výberu.

Odmeny v Akcii ich celkový počet pre všetkých účastníkov a ich bodové ohodnotenie  uvedené v tomto bode budú  uverejnené aj na webstránke, kde budú zverejňované aktualizácie zostatku odmien k dispozícii pre výber v prípade získania potrebného počtu bodov.

 

názov

počet bodov

celkový počet ks

Šiltovka

27

100

Tričko šedé – pánske aj dámske

40

500

Retro tričko – pánske aj dámske

40

500

Tričko zelené – pánske

55

500

Osuška Pilsner Urquell

70

180

Mikina červená - dámska

110

70

Retro taška

120

100

Mikina klokanka unisex

140

100

Sofshellova bunda šedá

225

60

Jarná bunda

299

50

 

Odmena - hlavná výhra.

Hlavnou výhrou je prehliadka Pivovaru Plzeňský Prazdroj – celkom 10 ks – pre 10 účastníkov Akcie, ktorí splnia ďalej uvedené podmienky priznania tejto výhry.

Jedna výhra „prehliadka Pivovaru Plzeňský Prazdroj“ - 1 ks zahŕňa dopravu autobusom pre 2 osoby, ubytovanie pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe na jednu noc, bezplatná prehliadka pivovaru, celkom v hodnote 200€.

Podmienky pre získanie hlavnej výhry:

I.   Po skončení Akcie budú odmenení prví piati účastníci, ktorí počas trvania Akcie nazbierali najviac bodov v Akcii na svoju Tesco Club Card. Títo automaticky vyhrávajú hlavnú výhru – prehliadku pivovaru Pilsner Urquell.

II.  Ďalší piati výhercovia hlavnej výhry budú vyžrebovaní po skončení Akcie. Do žrebovania budú zahrnutí účastníci Akcie, ktorí sa v celkovom počte nazbieraných bodov počas trvania Akcie, umiestnili na  6. až 100.  mieste v celkovom  poradí účastníkov čo do nazbieraných bodov v Akcii.

Výhry zo súťaže sú každá v hodnote nepresahujúcej sumu 200,00 EUR vrátane DPH. Výhry v hodnote viac ako 350 EUR vrátane DPH sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom predmetom dane z príjmov je len suma presahujúca sumu 200,00 EUR vrátane DPH (t.j. predmetom dane z príjmu nie je cela suma/hodnota výhry); výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.

Organizátor súťaže nebude znášať a ani kompenzovať výhercovi daňovú povinnosť vyplývajúcu pre neho z prijatia výhry.

V prípade, že u účastníka dôjde ku kumulácii odmien, je tento povinný u Organizátora vyžiadať si potvrdenie o finančnej hodnote vecnej výhry zo strany Organizátora na .

 

 

7. Spôsob a lehota na doručenie odmien

Odmeny podľa výberu účastníka (za získané príslušné počty bodov) budú doručované prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú pri registrácii podľa nasledujúceho harmonogramu:

Objednanie odmeny v termíne do 

Doručenie odmeny účastníkovi súťaže

13.7.2018

30.07. - 03.08.2018

13.8.2018

03.09. - 07.09.2018

14.9.2018

01.10. - 05.10.2018

12.10.2018

29.10. - 02.11.2018

12.11.2018

03.12. - 07.12.2018

30.11.2018

17.12-21.12.2018

 

 

Účastník súťaže je povinný si odmenu prevziať v navrhovanom resp. v jednom náhradnom termíne inak jeho nárok na odmenu prepadá.

 

8. Zodpovednosť Organizátora, Spoluorganizátora, Realizátora

8.1. Organizátor, Spoluorganizátor ani Realizátor :

a) nehradí účastníkovi Akcie žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Akcii, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte.

b) nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom v Akcii.

 

8.2 Zodpovednosť za vady a reklamácie

Záručná doba na odmenu ako tovar v rámci Akcie účastníkovi je zhodná s dátumom spotreby, uvedenom na obale tovaru. Účasťou v Akcii vyjadruje účastník súhlas so záručnými podmienkami. Účastník Akcie je povinný bezprostredne po dodaní odmeny (tovaru) si tento tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať Realizátora o prípadných zistených vadách. V prípade ak Účastník Akcie  zistí akékoľvek nezhody medzi tým, čo si vybral ako odmenu a skutočne dodanou odmenou, napríklad nezhody v druhu alebo množstve odmeny, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní písomne informovať Realizátora, resp. informovať ho emailom na adrese: . Reklamáciu doručuje Účastník Akcie Realizátorovi na vlastné náklady. Účastník súťaže pritom čo najpodrobnejšie popíše závady a ich prejavy, priloží scan pokladničného dokladu a číslo svojej TESCO CLUBCARD, dátum, čas a miesto nákupu a svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a email.

Účastník Akcie je povinný dôkladne skontrolovať odmenu - tovar pri prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Poškodený tovar Účastník  Akcie nie je povinný prevziať, pri prevzatí tovaru s poškodením je Účastník Akcie povinný poškodenie obalu tovaru resp. tovaru zaznačiť do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Účastník Akcie pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Účastníkovi súťaže poskytnuté.

 

9. Osobitné práva Organizátora

Organizátor Akcie si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto propagačnej Akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť propagačnú akciu a jej pravidlá.

Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z Akcie v prípade, že by účastník porušoval/porušil pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Najmä má právo vylúčiť z Akcie účastníka, u ktorého je dôvodné podozrenie z konfliktu záujmov. Taktiež má právo vylúčiť zo súťaže osobu, u ktorej je podozrenie, že manipulovala s webstránkou, prípadne osobným bodovým kontom účastníka napríklad, nie však výlučne prostredníctvom softvéru.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej tiež iba „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „GDPR“ alebo „Nariadenie“).

Organizátor je v zmysel Zákona Prevádzkovateľom, organizátor poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom pre spracúvanie údajov v zmysle Zákona je Realizátor Akcie. Na tento účel majú Organizátor a Realizátor riadne uzavretú písomnú zmluvu, kde sú uvedené podmienky spracúvania, nakladania a likvidácie osobných údajov spracúvaných na účel realizácie Akcie.

Každý účastník svojou účasťou v Akcii dáva na dobu nevyhnutnú k splneniu účelu súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré poskytne Organizátorovi v rámci Akcie pre účely realizácie Akcie v rozsahu podľa bodu 5.4. tohto Štatútu, takto:

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako Účastník Akcie - spotrebiteľ udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, číslo platnej TESCO CLUBCARD, úplná adresa na doručenie darčekov (bydlisko kde sa účastník zdržiava, nemusí byť trvalé), číslo telefónu (ak bude poskytnuté), e-mailovú adresu, a že mám viac ako 18 rokov;

 na účely účasti na Akcii ako Účastníka Akcie (vrátane dodania odmeny) po nevyhnutnú dobu pre zabezpečenie Akcie, a podľa osobitnej voľby (v rozsahu:meno a priezvisko, e-mail, že mám viac ako 18 rokov) - informovanie o ponuke tovarov, akcií a služieb (na dobu 3 rokov).

V prospech prevádzkovateľa: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479 a sprostredkovateľa EMOTION, s.r.o., Betliarska 8/A, 851 01, Bratislava, IČO 357 321 05.

Som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako Účastník súťaže - spotrebiteľ prehlasujem, že som bol v zmysle Zákona a Nariadenia informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.prazdrojodmena.sk.

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, ako aj tento svoj súhlas odvolať na adrese: xxxxxxxxxxxx alebo: . Odvolaním súhlasu pre účely účasti na Akcii sa ukončuje účasť na súťaži a v prípade odvolania zasielania informácií o ponuke tovarov, akcií a služieb sa odvolaním ukončuje zasielanie takýchto informácií.

 

Účastník berie na vedomie, že má práva podľa Zákona a Nariadenia, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením doručeným na určený email prípadne na adresu sídla Organizátora Akcie a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo.

Dňom doručenia oznámenia o odvolaní súhlasu Organizátorovi sa účastník považuje za nespĺňajúceho podmienky Akcie a jeho účasť v Akcii zaniká.

Účasťou v Akcii vyjadruje účastník súhlas v súlade so Zákonom a Nariadením.

Účastník vyššie uvedený súhlas udeľuje bezplatne.

Likvidácia osobných údajov vedených elektronicky prebehne ich vymazaním zo systémov Sprostredkovateľa bezodkladne po splnení účelu na ktorý boli získané. Osobné údaje, ktoré boli spracúvané materiálne ako napríklad potlačené štítky, obálky, zoznamy a pod. budú likvidované fyzickou skartáciou.

 

Poskytnutie informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov pre obdobie od 25.5.2018:

 

Organizátor Vás informuje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej tiež iba „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“):

Organizátor (Spoločnosť) Vás informuje, že za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení, máte:

 1. právo na prístup ku svojim osobným údajom;
 2. právo na opravu nepresných osobních údajov;
 3. právo na výmaz svojich osobných údajov;
 4. právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:

i.      popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;

ii.     spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

iii.    Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

iv.    Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

d)          právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

e)          právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov;

f)           právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka,  ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;

g)           právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť;

h) ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi Vám Spoločnosť toto porušenie bez zbytočného odkladu.

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu  osobných údajov na účely priameho marketingu. 

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese .

 

Pokiaľ ide o Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup:

 

V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup, môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo našej spoločnosti alebo emailom na adresu .

 

Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť.

Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

11. Oficiálne pravidlá

Účastníci Akcie sa môžu oboznámiť s  oficiálnymi pravidlami Akcie v čase jej trvania na webstránke.

Skrátené pravidlá Akcie sa nachádzajú aj na propagačných materiáloch k Akcii v prevádzkach Spoluorganizátora.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u Organizátora Akcie. Zapojením sa do Akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami Akcie obsiahnutými v Štatúte. Ustanovenia Štatútu a samotný priebeh Akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Košík bol aktualizovaný